E-post: red[a]emilia.no

Bøkene er tilgjengelige i bokhandelen, eller kan bestilles ved e-post til forlaget.

Vigdis Lian (red.)

 

Ta det som en mann,frue!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norway – land of the female directors het det en gang. Norge var foregangsland med en rekke sterke kvinner som laget spillefilm, som deltok på internasjonale festivaler, vant priser og var tydelige forbilder. Sterkest stod de kvinnelige regissørene i perioden 1975-85, en tid som også falt sammen med kvinnekamp og et feministisk debattklima. Man kunne ha forventet at disse regissørene hadde banet veien for en mer likestilt filmbransje. Det har  i liten grad skjedd.

 

I denne artikkelsamlingen ser vi på hvordan kvinnelige spillefilm­regissører kategoriseres  i filmreferanseverk, med hovedvekt på perioden 1970-2000. Filmkritikken i et kjønnsperspektiv er ana­lysert i samme periode. I tillegg har vi sett på hvordan produk­sjonsforholdene  har end­ret seg fra 1970 frem til i dag, og hvilke konsekvenser det har fått.

 

Hvorfor har ikke filmfeltet utviklet seg i retning av mer balansert representasjon av begge kjønn bak kameraet? Hva har påvirket regissørenes synlighet, status og utviklingsmuligheter? Blir kvinne­lige filmskapere og deres arbeid bevisst eller ubevisst underkommunisert? Hva kan eventuelt årsakene være til at likestillingen har kommet så kort: den til enhver tid rådende filmpoli­tikken, film­byråkratene, filmbransjen – eller muligens kvinnene selv?

 

Artikler av Vigdis Lian, Ingrid Kristin Dokka, Jan Erik Holst, Eli Skolmen Ryg og Elisabeth O. Sjaastad. Med filmografi, bildegalleri og register.

 

Pris kr 250,-

ISBN 978-82-7419-153-2

 

Paul Brunton

 

Den hemmelige veien

 

Det klassiske verket om meditasjon

 

 

«Vår kostelige skatt, det virkelige selvet, er gjemt inne i oss, men kan bare hen-

tes ut når bevisst-heten er i ro.»

Paul Brunton var en av de viktigste utforskere av Østens åndelige tradisjoner i det tyvende århundre. Han foretok omfattende reiser, særlig i India, og møtte guruer og lærere som opplyste hans liv. Ved å formidle den visdommen han mottok direkte fra disse hellige menn gjennom en lang rekke bøker, har han fått mye av æren for å ha innført meditasjon og yoga i Vesten.

    I Den hemmelige veien forklarer Paul Brunton enkelt og lettfattelig hvordan du mediterer, og hvordan en regelmessig meditasjonspraksis kan forandre ditt liv. Han beskriver også de bemerkelsesverdige erfaringene og innsiktene han selv fikk gjennom meditasjonen, og hvordan den kan hjelpe deg til å oppleve en ny frihet og dyp indre fred.

    Dette klassiske verket – som er utkommet i mange opplag – er en spesiell veileder inn i din indre verden, skrevet av en uvanlig dristig og innsiktsfull mann.

 

Pris kr. 178,-

ISBN 978-82-7419-137-2

 

 

Egil Fossum

 

Hos de kristne i Midtøsten

 

Ny, revidert og utvidet utgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenker man på Midtøsten, går tankene til islam og islamsk kultur. Ikke alle vet at det i det arabiske Midtøsten også bor millioner av

kristne med en ubrutt tradisjon tilbake til kristendommens begynnelse.

   De kristne fordeler seg på en lang rekke trossamfunn, hvorav flere utgjør kompakte minoriteter, nærmest en slags mikronasjoner.

Egil Fossum har reist rundt i dette området i flere år for å møte de kristne, se hvordan de lever og høre om deres liv. I boken treffer man egyptiske og palestinske nonner, ortodokse paver og patriarker og en mengde vanlige mennesker: armenere, arabere, egyptere og ulike syriske kristne som forteller om troen og om uroen for fremtiden.

   Ja, har de en fremtid i det arabiske Midt-østen? Den kristne emigrasjonen ser ikke ut til å ha noen ende.

 

Mag. art. Egil Fossum var i mange år førsteamanu-ensis ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo. Han er nå pensjonist. Fossum var tidligere fredsforsker og redaktør av Klassekampen. Blant hans utgivelser er Latin-Amerika mellom revolusjon og kontrarevolusjon, Fra Stalins Sovjet, Palestine Volunteers og Er nå det så sikkert? Journalistikk

og kildekritikk.

 

«Fremstillingen bærer preg ikke bare av grundig journalistisk feltarbeid, men også av solid bakgrunnskunnskap (...) en bok som formidler en betydelig innsikt i de kristnes bakgrunn og aktuelle situasjon i Midtøsten»

Dagfinn Rian, Religion og Livssyn, 2003, nr. 4.

 

Pris kr. 198,- hf.

ISBN 978-82-7419-135-8

Grethe Værnø

Blåstrømpe. Mitt kvinnepolitiske liv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiden fra nyfeministenes innmarsj rundt 1970 og gjennom FNs Kvinnetiår 1975-85 vil bli stående som den viktigste perioden for kvinnesaken siden slutten av 1800-tallet. Det var da de hardeste kampene ble utkjempet mot kvinneforakt og undertrykkende kjønns-roller – og det var da de gamle blåstrømper, kvinnesakskvinnene, møttes med nye rød-strømper, nyfeminist­ene. Forbitrelsen var enorm over mannssamfunnets massive mot-stand mot «kvinnfolkmas», enten strømpene var blå eller røde.

 

Dagens unge kan vanskelig forestille seg hvor stri bestemødrenes kamp var for rettighetene de selv tar for gitt. Men hva besto egentlig denne kampen i, hva oppnådde man – og hva er resultatet blitt, snart femti år etter det store kvinneopprøret? En del holdninger i tidens ungdomskultur får en gammel kvinneforkjemper til å spørre: Er vi på rett spor – eller vil kjønnskampen aldri ta slutt?

 

Historikeren, politikeren og fagforfatteren Grethe Værnø (f. 1938) har som tidsvitne et unikt utgangspunkt for å reise disse spørs-målene. Hun høstet erfaring fra kvinne- og likestillingsarbeid med sentrale verv i Norske Kvinners Nasjonalråd, som stortingsrepre-sentant for Høyre og som leder i Kvinners Frivillige Beredskap.

 

Med et utall andre kvinnepolitiske verv, nasjo­nalt og inter-nasjonalt, var hun trygt plassert blant sin genera­sjons blåstrømper. Med en annen innfallsvinkel enn nyfeministene til noen av kvinnekam­pens store stridsspørsmål gir forfatteren et viktig supplement til litteraturen om 70- og 80-årenes kvinne­bevegelse. Ledetråden i hennes arbeid var likevel at feminister av alle avskygninger måtte danne felles front mot et undertrykkende manns-samfunn. Det var og er en hjertesak for Grethe Værnø, som med denne boken har levert et uvanlig velinformert og åpenhjertig partsinnlegg om en tid og en skjellsettende strid som snart er historie.

 

Pris kr. 349,-

ISBN 978-82-7419-157-0

 

Se også bloggen

 

https://blaastrompe.wordpress.com/

 

Berit Østbye

 

Alenevandrerne

Et tilbakeblikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mange av oss som tildeles et langt liv, erfarer at med økende fysiske plager tiltar heldigvis sinnets munterhet så en kan se på omverdenen med et mer forsonlig blikk,» sier forfatteren.

 

Hun markerer 95-årsdagen med et forsøk på å få tak i enkelte røde tråder gjennom livsløpet, som danner et mønster og gir en sammenheng.

 

Berit Østbye (f. 1920) er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Oslo med fagkretsen engelsk, norsk og fransk hoved­fag. I tillegg til å ha under­vist har hun tjenestegjort i utenriks­tjenesten, i Sosial­departementet og i Norsk Rikskringkasting, og vært medlem av Bærum kommunestyre.

 

Hun debuterte i 1970 med romanen De åpne spørsmål og har utgitt i alt ni bøker, deriblant tre samlinger haikudikt.

 

Pris kr. 250,-

ISBN 978-82-7419-154-9

 

 

Nini Marie Torp

 

Den lille drømme-håndboken

 

En veiviser til egen visdoms-kilde

 

 

 

 

 

 

En praktisk håndbok for alle som er

interessert i drømmer og drømmearbeid

Den lille dømmehåndboken tar opp det viktige spørsmålet: Er drømmer en veiviser i livet, og hvordan kan vi i så fall komme i kontakt med denne vår egen visdomskilde?

   Denne håndboken gir all informasjon du behøver for å forstå dine drømmers budskap, enten du arbeider på egen hånd eller sammen med andre. Boken beskriver grunnleggende drømmeteori, hvordan du kan forstå symboler og hvordan du kan analysere drømmejegets handlinger. Et skjema viser deg punkt for punkt hvordan du går frem.

Chakramodellen og flere kreative teknikker viser hvordan du kan arbeide videre med drømmene for å få til en personlig trans-formasjon og bevisst endring i livet ditt. De mange eksemplene som er tatt med, gjør innholdet lettere tilgjengelig.

    Når du lever mer i samsvar med ditt indre, vil du oppleve mer glede og mening i livet.

Denne håndboken er for alle som ønsker å bruke drømmer i sin utvikling, enten du er psykoterapeut eller bare interessert.

 

Pris kr. 198,-

ISBN 978-82-7419-136-5

 

Brita Pollan

 

Å huske sitt liv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religionshistorikeren Brita Pollan har gått opp mange nye veier i sitt rike og mangfoldige forfatterskap. Å huske sitt liv er en presentasjon av selvbiografiske tekster fra vidt forskjellige epoker. Her viser Pollan hvordan forfatterne har bidratt til utviklingen av et språk for det å forstå seg selv, samtidig som de har formidlet og videreutviklet europeiske kulturmyter som myten om den romantiske kjærligheten, myten om arvesynden og myten om plikten til å drepe Guds fiender. Gjennom hennes inntrengende lesning og fortrolige forhold til  dem, speiler de hverandre og veves sammen, slik at lange linjer i Vestens kultur- og litteraturhistorie trer frem for leseren på en overraskende måte.

 

 

Brita Pollan (f.1939) har tidligere utgitt tre skjønnlitterære bøker og redigert og skrevet flere faglitterære bøker, bl.a. Samiske sja­maner (1993), Samiske beret­ninger (1997), Peer Gynt og Carl Gustav Jung: med sjelen som følgesvenn (1998), Noaidier (2002), Jesus­barnet og andre hellige barn (2002), Ritu­aler for menns ære­fulle død: selv­offer og livsmening (2003), For Djevelen er alt mulig: kristne historier om samene (2007), Tidens og gudenes begyn­nelse (2012) og Sjamanisme (2014). Hun er utdannet lærer og religionshistoriker og har hatt undervisningsengasjement i grunnskolen, ved Høgskolen i Oslo og ved universi­tetene i Bergen og Oslo.

 

Pris kr. 250,-

ISBN 978-82-7419-150-1

Eli Berg

 

På helsa løs

 

Økonomifokuset i norske sykehus

 

Vi lever i forandringens tidsalder. I arbeidslivet handler det uavlatelig om omstilling, især i offentlig sektor. Under mottoet om at alt kan gjøres bedre og at alle kan forbedre seg – og hvem tør motsi slikt? – hjemsøkes den ene virksomheten etter den andre av forandring-ens vinder. Målsettingen oppgitt fra øverste politiske hold virker uangripelig: å få mer ut av hver bevilgede krone; å sørge for et aldri hvilende fokus på kvalitet i hvert eneste ledd, topp til bunn, slik at ingen kan hvile på privilegier eller gamle laurbær.

 

Hva betyr det så – helt konkret – at en sengepost på et moderne sykehus skal drives kostnadseffektivt og innenfor fastsatte bud-sjettrammer? Hva betyr ansvarlighet – er det økonomisk ansvarlighet som menes, eller er det faglig? Hva om de to ikke går ut på det samme, men oppleves å komme i konflikt? Hva skal vike og hva skal ha forrang? Og hva betyr lojalitet? Lojalitet overfor hva, overfor hvem? Overfor den administrative ledelsen, styret, eierne? Overfor nærmeste overord-nede, eller overfor kolleger? Eller er lojalitet først og fremst en verdi, en holdning til hva som er god nok pleie, god nok omsorg, over-for den enkelte pasient? Hva gjør man – som lege eller som sykepleier – hvis målet om økonomistyring og budsjettdisiplin og målet om faglig forsvarlig utført arbeid trekker i hver sin retning? Hvis det ikke viser seg å stemme at målene er forenlige, at de er to sider av samme sak, slik retorikken fra ledelseshold hevder? Hvis den nye skoen ikke passer, slik de som går rundt med den opplever det, hvem skal si fra, hvem har ansvaret, og hva skal konsekvensene bli?

(Fra professor Arne Johan Vetlesens forord)

 

Eli Berg (f. 1947) er allmennpraktiserende lege og dr.med. For tiden er hun ansatt som overlege ved Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og som førsteamanu-ensis ved Universitetet i Oslo.

 

Pris kr. 198,-

ISBN 978-82-7419-138-9

 

 

Berit Østbye

Kjerringrokk

 

Haikudikt

 

 

 

 

 

 

Berit Østbyes nye samling haikudikt - 16 år etter at hennes første samling Runer utkom - formidler essensen av forfatterens lange livserfaring.

 

«Haikudiktet er i bunn og grunn et møte mellom natur og menneske,» sier forfatteren i et intervju. «Mennes-ket er skapt av jord og skal bli til jord. Haikudiktningen søker å formidle denne erkjennelsen ved å gjøre vår opplevelse av virkeligheten mer konkret, mer åpen, mer nærværende.»

   Diktene følger de tradisjonelle haikudiktenes mønster, men ikke slavisk. De tre korte linjene er beholdt, men antall stavelser pr. linje må være friere på andre språk enn japansk, i henhold til japansk ekspertise.

 

"Det er lite ved hennes energinivå som minner om høy alder. Men alderen har gjort henne mer tenksom, så tenksom som man kan bli innenfor tre-linjede sansenære zen-dikt.

 En diktsamling sier naturligvis ikke alt om dikteren. Men det er lett å ønske at ens egen alderdom vil bli like full av våken energi og ettertenksomhet som hennes. “Kjerringrokk” gir i hvert fall en smak på et liv som virker verdt å leve."

Professor Halvor Eifring, Dyade.no

 

Berit Østbye (f. 1920) er cand. philol. fra Universitetet i Oslo, og hun har undervist i fransk, engelsk og norsk. Hun har vært ansatt i utenrikstjenesten og tjeneste-gjort i en rekke land, og vært engasjert i internasjonalt arbeid i Sosialdepartementet. Dessuten har hun virket som programmedarbeider i NRK og kommune-politiker i Bærum, der hun nå er bosatt.

    Berit Østbye debuterte som romanforfatter i 1970, som lyriker året etter, og har forøvrig utgitt et par essaysamlinger. Dessuten har hun deltatt i sam-funnsdebatten med en rekke artikler og radiokåserier.

 

Pris kr. 150,- hf.

ISBN 978-82-7419-133-4

 

 

Britt Karin Larsen

Den lykkelige vandreboka

 

«Lenge tenkte jeg at fjellet var for de andre. De som hadde hytter der, eller arbeidet sitt der, de som var oppsynsmenn eller jegere, ja, de som hørte til der og alltid hadde gjort det.»

 

Britt Karin Larsen ble 43 år før hun oppdaget at fjellet også var for henne. Da ble hun bedt med på sin første fjelltur: «Slik kan en tilfeldighet føre til at en oppdager fantastiske ting, og at det som virker uoppnåelig, plutselig kommer innen rekkevidde.»

    Over tyve år er gått siden dette magiske første møtet, og siden har hun vandret i fjellet hver eneste sommer. Hun går helst alene, men har samlet et vell av lykkeopplevelser og dyrekjøpte erfaringer som hun rundhåndet deler med andre, ikke minst til glede for dem som ennå ikke har våget seg opp i fjellet.

     Boka inneholder noen faktabokser med opplysninger om nettsteder og annet som kan være til nytte for en uerfaren fjellturist, men få ruteforslag og annet som fjellitteraturen ellers bugner av. Til gjengjeld har den rikelig omtale av selvprøvde utfordringer som sjelden er omtalt i håndbøker eller avmerket på kart, med advarsler og råd som kan bli til god hjelp i en snever vending.

     Men først og fremst er Den lykkelige vandreboka en guide til de gode møtene med naturen og en selv, som venter alle som gir seg vandringen i vold, i skog og fjell. Ingen leser kan unngå å bli smittet av livsgleden som lyser fra hver side.

   God vandring!

 

Britt Karin Larsen (født 1945) har utgitt diktsamlinger,

romaner, barnebøker og dokumentarbøker, bl.a. Den humpete veien til førerkortet som beskriver en 60-årings glede ved endelig å ha tatt førerkortet. For sin

romantrilogi om det reisende folket i Norge ble hun hedret med bl. a. Amalie Skramprisen og Pen-klubbens ytringsfrihetspris, Ossietzkyprisen. Som

treogførtiåring vandret hun for første gang langs T-merkede fjellstier, noe som raskt tente vandregleden,

og med hennes siste romaner, lagt til Finnskogen,

har gleden ved lavlandets blåmerkede stier også blitt noe hun gjerne vil dele.

 

Pris kr. 148,- hf.

ISBN 978-82-7419-134-1

 

 

 

Emilia forlag

Postboks 74

1314 Vøyenenga

E-post: red[a]emilia.no

Telefon: (+47) 97 57 42 45

Org. nr. NO 840291472 MVA

Bøkene er tilgjengelige i bokhandelen, eller kan bestilles ved e-post til forlaget.